Biljart vereniging AgnesBijzondere Algemene Ledenvergadering 28/09/2019
Beste leden, donderdag 26 september was er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering in ons clubgebouw. De uitbreidingsplannen van het bestuur werden aangenomen met 53 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Tevens was er het afscheid van penningmeester Bert van der Lubbe. Door het bestuur werd Joost Deutekom gepresenteerd als kandidaat voor deze functie. Aangezien zich geen tegenkandidaten hadden gemeld is Joost de nieuwe penningmeester van onze vereniging.
Niek van Rest gaf een duidelijke presentatie over de discussienota werkgroep aanvullende activiteiten. Als gevolg van deze discussie is een activiteitencommissie gevormd die activiteiten voor onze leden gaat organiseren naast het biljarten en jeu de boules.

Instellen activiteitencommissie 28/08/2019

Beste leden,
Het bestuur van de BV Agnes heeft – zeer tot haar genoegen – in haar laatst gehouden vergadering van woensdag 28 augustus j.l. officieel besloten een Activiteitencommissie in te stellen.
De Activiteitencommissie zorgt – onder verantwoordelijkheid van het bestuur – voor het organiseren van diverse ontspanningsevenementen, met als doel om de binding met de vereniging te verstevigen.
Binnen het taakgebied van de commissie vallen o.a.:
- Jaarlijkse seizoensopening met BBQ
- organisatie en leiding 6-ballentoernooi tijdens najaarsfeesten
- organisatie en leiding 6-boulentoernooi tijdens najaarsfeesten
- organisatie klaverjassen laatste donderdag van de maand (september t/m april)
- eindejaarsactiviteit
- kaartspel Keezen
- ondersteuning bestuur bij lustra en jubilea
- ondersteuning bestuur bij Nieuwjaarsreceptie
- etc.
De verwachting is dat zich gedurende het komende seizoen nog wel enkele activiteiten zullen aandienen. Vanzelfsprekend zullen de leden hierover dan verder worden geïnformeerd.
De commissie, die inmiddels al met veel enthousiasme een vliegende start heeft gemaakt, is als volgt samengesteld:
• Niek van Rest, voorzitter
• Aad Heerings
• Piet Ruijgrok
• Lenie van der Slot-Wassenaar
• Hans Willemse
Het bestuur is bijzonder ingenomen met de bereidheid en medewerking van voornoemde leden en wenst hen veel succes toe en een vruchtbare samenwerking.

Namens het bestuur,
Wim van Kampen,
Secretaris.